Kolstad Fotball

Sportsplan Barnefotball 6-12 år

Sportsplan Barnefotball 6-12 år

SÅNN GJØR VI DET!

 

Herre | T-skjorte

     

KOLSTAD FOTBALL

Barnefotball:

3`ER og 5’ER (6 år, 7 år, 8 år, 9 år og 10 år)

7’ER (11 år og 12 år)

 

BAKGRUNN

Å være trener og aktivitetsleder er en utfordring. Å ta på seg en frivillig oppgave i en organisasjon betyr samtidig at man gir avkall på egen fritid. Det betyr også at man har sagt ja til å bidra i et viktig arbeid med barn. Vi er alle forskjellige og det vil variere fra person til person hvordan man ser for seg å løse oppgaven som trener og aktivitetsleder.

I Kolstad Fotball skal vi ha et dokument som alle frivillige trenere og aktivitetsledere i barnefotballen (6-12 år) skal forholde seg 100% lojalt til. Her finnes alle definitive retningslinjer som skal følges gjennom seks år i barnefotballen. Dokumentet skal gjøre det enklere å være trener og aktivitetsleder ved at retningslinjene ligger i bunn.

Disse retningslinjene er utviklet av OSS. OSS i denne sammenhengen er trenere og aktivitetsledere i barnefotballen i Kolstad Fotball. Vinteren/Våren 2018 er det gjennomført tre samlinger, Kolstad Trenerskole hvor sportsplan for Barnefotballen er diskutert og revidert.

’SÅNN GJØR VI DET I BARNEFOTBALLEN I KOLSTAD FOTBALL’ er et dokument som gjelder fra 1.januar 2019 til 31.12.2019.

Med dette dokumentet understrekes det i enda større grad at all fotballaktivitet i Kolstad Fotball er KLUBBSTYRT og ikke TRENERSTYRT. Vi skal uansett årstrinn kjenne igjen all aktivitet som gjennomføres i henhold til klubbens dokument ’SÅNN GJØR VI DET I BANEFOTBALLEN I KOLSTAD FOTBALL’.


BEGREPSAVKLARING

Fotballåret begynner 1.januar hvert eneste år.

Til enhver tid er Gutter og Jenter 6 år klubbens yngste organiserte fotballtilbud. Lagene består av 1.klassingene ved Kolstad og Saupstad Skole.

Invitasjon om oppstart av fotballtreninger for 1.klassingene går ut til elevene etter skolestart i august. Høsten som 1.klassinger kalles de Gutter/Jenter XX, det er gratis å delta på treningene i dette høsttilbudet. Denne høsten gjennomføres kun treninger og ikke noe seriespill. Først 1.januar det året de går i 1.klasse blir man en del av det organiserte fotballtilbudet i klubben – og blir da Gutter/Jenter 7 år.

Sonekvelder gjennomføres  for 6 år til 10 år som 3`er fotball (3 utespillere u/keeper med små mål) for 6 åringer og  5’er fotball for 7-10 år (4 utespillere + keeper)

Seriespill for 11-12 år gjennomføres som 7’er fotball. 6 utespillere + keeper. Man har to sesonger med 7’er fotball.

Når vi snakker samlet om Barnefotball i Kolstad mener vi 6-12 år. 6-10 år spiller 3`er og 5’er fotball og 11-12 år spiller 7’er fotball.

 

MÅLSETTINGER I BARNEFOTBALLEN I KOLSTAD FOTBALL

Hovedmål:

 • Alle lag skal avslutte sesongen med flere spillere enn de startet med.

  Delmål:

 • Alle lag skal ha et stort støtteapparat hvor flest mulig foreldre har konkrete arbeidsoppgaver i henhold til instruks for ’Det optimale støtteapparatet’.

 • Alle lag skal ha effektive treninger. God planlegging i forkant i henhold til klubbens krav til treningsinnhold og tidsprioriteringer.

 • Alle lag skal ha 100 % positiv atferd blant trenere, støtteapparat, foreldre og spillere på trening og kamp.

  Virkemidler:

 • < >. Alle lag kan, ved å melde behov til klubben, få stilt en ressurs tilgjengelig på et foreldremøte for å rekruttere flere foreldre inn i roller i støtteapparatet. < > prioriteres av Kolstad Fotball. Alle trenere i barnefotballen får hvert år tilbud om trenerutdanning som betales av Kolstad Fotball. Aktivitetslederkurset første modul og gir status som Aktivitetsleder. Alle trenere i barnefotballen i Kolstad bør ha dette kurset. Ved å bygge på med en modul til får du status som Trener 1. Klubben oppfordrer flest mulig til også å ta denne utdanningen. Mer utdanning vil gi mer effektive treninger og bedre treningsledelse.

  Fair Play. Klubbens arbeid med Fair Play vil sørge for at lagene under veis blir møtt med aktiviteter som tar sikte på å utfordre holdninger som igjen skal føre til mer bevisste voksne som overfører de riktige verdiene til barna.

  Resultatmåling:

 • Ved å bruke VIRKEMIDLENE aktivt skal DELMÅLENE enklere oppnås. Summen av delmålene skal lede oss til oppnåelse av hovedmålet – ’Alle lag skal avslutte sesongen med flere spillere enn de startet med’.

   

   

 

SESONGLENGDE

6-10 år            (3`er og 5’er fotball)

Skal starte treningene i midten av januar. I vintermånedene blir hvert årstrinn tildelt 1-2 timer hver uke i gymsal ved Saupstad eller Kolstad Skole. Lagene oppfordres til å delta i Kvik Cup (innendørs, mars), Tiller Cup (mai) og Heimdal Outdoor (juni).

Vårsesongen avsluttes med deltagelse i Skandia Cup uken etter skoleslutt.

Oppstart med trening i uken før skolestart i august og lagene skal trene ut oktober. Lagene oppfordres til å avslutte sesongen med å delta i innendørsturneringene til Heimdal (oktober) og Flatås (november).

Kampsesongen av sluttes med Soneturnering i Parken i slutten av september.

11-12 år (7’er fotball)

Skal starte treningene i midten av januar. I vintermånedene blir lagene tildelt tid i gymsal ved Saupstad eller Kolstad Skole. I tillegg blir årstrinnene tildelt ukentlig trening utendørs i Huseby Idrettspark (selv med snø eller is kan man gjennomføre en alternativ trening).

Vårsesongen avsluttes med deltagelse i Skandia Cup uken etter skoleslutt.

Oppstart med trening andre uken i august og lagene skal trene ut november.

For hele barnefotballen i Kolstad er det full aksept for at spillere bedriver andre idretter. Det betyr at trenere skal akseptere at spillere gjennom vintersesongen (desember, januar, februar, mars)  kan velge å prioritere trening med håndball, basket, landhockey med mer framfor fotballtreninger. Kolstad Fotball er opptatt av allsidighet.

 

STØTTEAPPARAT

Hovedtrener er ansvarlig for å sette sammen et støtteapparat som ivaretar alle oppgaver som følger hvert lag. Det er kritisk å involvere flest mulig foreldre i støtteapparatet fra første år. Disse må gis konkrete arbeidsoppgaver. Aktive foreldre fører til flere spillere som spiller fotball lengre. Og ikke minst vil et stort støtteapparat gjøre laget mindre sårbart om en eller flere voksne gir seg underveis.

Hovedtrener (1 person):

 • Fordel ansvar på trening og kamp mellom trenerne

 • Skal organisere aktivitetene godt – flest mulig i aktivitet så ofte som mulig

 • MASSE positiv feedback til spillergruppa (minimum 75/25)

 • Fotball for alle! Alle skal inkluderes, resultater ikke viktig.

 • Fair Play! Ovenfor dommere, motstandere, egne spillere – ansvarlig for nulltoleranse.

   

Assistenttrenere (2-3 personer):

 • Gjennomføre delaktiviteter på trening, eller etter avtale med hovedansvarlig.

 • MASSE positiv feedback til spillergruppa (minimum 75/25)

 • Prate litt ’ekstra’ med foreldregruppa, gjenta ’Fotball for alle’ - og ’Fair Play ’- budskapet til foreldregruppa.

   

Lagkontakt (1 person):

 • Innen 1.mars framskaffe en oppdatert lagliste for inneværende år med navn, adresser, fødselsdato og telefon – skal sendes inn per mail til klubben

 • Klubbens kontaktperson dersom noen på laget ikke betaler aktivitetsavgift. Skal så informere de det gjelder og søke en løsning.

 • Ansvarlig for utlevering/innlevering av drakter og føre en tydelig liste over hvem som har hvilke drakter.

   

Loddansvarlig (1 person):

 • Ansvarlig for utdeling og innlevering av loddbøker til lagets spillere knyttet til klubbens vår- og høstlotteri. Vil bli kontaktet av klubben i forkant av lotteriene for informasjon om prosessen.

   

Kioskansvarlig (1 person):

 • Hvert lag har 1-2 uker i året hvor kiosken skal bemannes. Blir kontaktet av klubben i god tid før lagets uke, blir ansvarlig for at kiosken blir bemannet og at dens retningslinjer blir fulgt.

   

Leder ressursgruppe (1 person):

 • Er ansvarlig for å rekruttere 3-4 foreldre til ei ressursgruppe, og lede denne. Muligheten som ligger for denne gruppa er å komme fram med inntektsbringende tiltak til eget lag. Organisere disse aktivitetene og holde styr på lagøkonomien som eventuelt kommer. En annen mulighet er å arrangere noe sosialt for foreldre og spillere. Ressursgruppens bidrag kan variere fra veldig lite til veldig mye – ingen krav.

 

 

ANTALL TRENINGER/TRENINGSFORHOLD

I januar, februar og mars trener 7-10 år innendørs i gymsal ved Saupstad eller Kolstad Skole. 11-12 år vil i tillegg bli tildelt treningstid utendørs i Huseby Idrettspark.

I utendørssesongen (begynner 1.april) skal lagene i barnefotballen i Kolstad trene slik:

Årstrinn

Antall treninger

Treningslengde

Avsluttes senest kl.

6-7 år

1 trening i uka

1 time

19.00

8 år

1 trening i uka

1,5 time

19.30

9 år

1 trening i uka

1,5 time

19.30

10 år

2 treninger i uka

1,5 time

20.00

11 år

2 treninger i uka

1,5 time

20.00

12 år

2 treninger i uka

1,5 time

20.00

 

Lagene i barnefotballen skal ha treninger mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.

Søndag etter kl 1600 er reservedag.

 

Lagene i barnefotballen skal ha faste treningsdager og treningstidspunkter. En konsekvens av dette er at enkelte treninger kan forsvinne dersom man har bortekamper på sin(e) treningsdag(er). Dette er imidlertid en konsekvens vi kan leve med, verdien av å ha faste treningsdager og treningstidspunkter vurderes som viktig – det skaper forutsigbarhet og rutiner hos barna (og voksne).

 

Dersom et lag har mer enn 15 spillere i treningsgruppen skal treningen gjennomføres på hel 7’er bane eller halv 11’er bane.

 

TRENINGEN

 

I barnefotballen i Kolstad deler vi inn treningen i tre deler.

 1. < >< >< >

  Oppvarming – 10 min. Alle lag skal varme opp på linje med løp fram og tilbake. Trener leder denne delen for de yngste lagene og avgjør selv når spillerne er ’store nok’ til å lede oppvarmingen.

   

  Resten av treningen skal deles i to like store deler med øvelser og spill.

 2. Øvelser - 50% av tiden. I barnefotballen i Kolstad skal det bedrives stasjonstrening. Treningsgruppen deles inn i tre grupper som rullerer på tre ulike stasjoner. Alle skal gjennom hver stasjon. Én øvelse per stasjon knyttet til et av følgende grunnleggende temaer; føring, pasning, demping, vending, avslutning.

 3. Spill – 50% av tiden. I spilldelen skal vi ha ’smålagsspill’. Med dette menes:

  7-10 år            Maks. 4 spillere på hvert lag (eventuelt pluss keeper)

  11-12 år          Maks. 7 spillere på hvert lag.

   

  Tips: For lagene 7-10 år kan man ha inntil 4 baner og åtte lag på en 7’er bane for å sikre et lavest mulig antall spillere på hvert lag.

   

  Få spillere på hvert lag på trening gir flest mulig ballberøringer per spiller. Også klubbens seniorlag prioriterer smålagsspill sterkt (4 mot 4 med høy intensitet og mange involveringer per spiller).

   

  I øvelser og spilldel er det tillatt å sette sammen gruppene etter ferdigheter. Med det menes at man gir alle en trygghet gjennom at de blir satt i situasjoner med andre spillere som har tilsvarende ferdigheter. Dette er utviklende og stimulerer til økt mestring hos alle.

   

  Som et vedlegg til ’SÅNN GJØR VI DET I KOLSTAD FOTBALL’ finner du et utvalg treningsøkter for de ulike årstrinnene. Disse er utviklet av trenere i klubben og brukes regelmessig i lagene. Du oppfordres på det sterkeste til å benytte deg av disse treningsøktene.

   

   

   

   

   

   

 

KAMPEN

 

Antall lag

 

I barnefotballen i Kolstad melder vi på antall lag i seriespill etter hvor mange spillere vi har i treningsgruppen. Dette er modellen:

3`er fotball (6 år)                   1 lag per femte spiller

5’er fotball (7-10 år):             1 lag per åttende spiller

7’er fotball (11-12 år):           1 lag per tiende spiller

 

Dette er minimumet for hvor mange lag vi skal melde på. Treneren kan avgjøre om det skal meldes på flere lag enn minimumet.

 

Spilletid

 

3`er og 5’er fotball (6-10 år):           

Lik spilletid for alle

 

7’er fotball (11-12 år):         

Ikke topping, men tilnærmet lik spilletid. Med tilnærmet lik spilletid menes at enkelte spillere kan få mindre spilletid enn andre grunnet fysiske utfordringer. Dette betyr at treneren er forpliktet til å vurdere om det er til det beste for barnet å være like mye på banen som andre eller om barnet har behov for ekstra hvile. Understrekes at manglende ferdigheter ikke skal føre til mindre spilletid.

 


Retningslinjer i kamp

Alle lag i barnefotballen skal prioritere å kaste ballen ut fra keeper. Dette betyr at man må øve på at egne spillere raskt må trekke ut på sidene når egen keeper får ballen, slik at keeper kan trille ballen til egen spiller. Slik øver fra tidlig alder på å spille oss ut bakfra. For at dette skal bli enklere er det avgjørende at motstanderen trekker sine spillere tilbake til midt på vår banehalvdel. For å sette et eksempel skal alle lag i 5’er fotball trekke eget lag tilbake til midten av motstanderens banehalvdel når deres keeper har ballen.

 

For 7’er fotballen skal ballen også kastes ut fra keeper. Her legger vi ikke inn føringer for presshøyde når keeper har ballen. Dette fordi vi i løpet av årene med 5’er fotball skal ha blitt dyktige nok til å utføre dette momentet og i 7’er fotball være klar for hurtige igangsettinger. Huskeregel for keeper: ’Med en gang du får ballen skal du kaste/trille den ut på en av sidene, og en av våre spillere skal være klar til å ta i mot ballen’.

 

Alle lag som spiller 5’er fotball skal før hver eneste hjemmekamp ønske motstanderens trener/leder velkommen og overlevere et skriv som er offisiell informasjon fra Kolstad Fotball (Gjelder også for lag i 7’er fotball, men her er punkt 3 ikke med). Her vil følgende punkter stå:

 

 • I Kolstad sier vi aldri noe negativt til dommeren. Dette gjelder for både VOKSNE og for BARN.

 • Om en spiller på banen er uheldig ler vi ikke av han/henne.

 • I Kolstad ønsker vi å kaste ballen ut fra keeper for å øve på å spille ballen langs bakken. Når deres keeper har ballen skal vi trekke våre spillere tilbake til midten av deres banehalvdel. Vi håper dere gjør det samme når vår keeper har ballen.

 • Vår trener skal observere Fair Play - hilsen etter kampslutt på nært hold for å se til at det takkes for kampen på en hyggelig måte. Vi håper dere gjør det samme.

   

  Dette skrivet fås av Lokalsamfunnsutvikler før sesongstart.

   

  Alle lag i barnefotballen vil før seriestart få utdelt tre navn hver på klubbdommere. Disse kan man kontakte dersom man vil ha en annen dommer enn en forelder. Klubbdommeren skal i så fall ha et honorar på 50,-. Dersom laget benytter seg av en Klubbdommer må laget selv dekke denne kostnaden.

   

  Vår trener og motstanderens trener avklarer før kampstart sammen med dommeren spilletid for kampen. For 5’er fotball kan spilletiden være enten 1x20 min. For 7’er fotball kan spilletiden være enten 2x25 min eller 2x30 min. Presiser også ovenfor dommeren at han/hun følger opp at lagene trekker seg tilbake når keeper har ballen.

   

   
  UTSTYR

   

  Gjennom vinteren når lagene trener i gymsal benyttes felles ballnett som ligger i utstyrsbod utenfor Klubbhuset.

   

  Før utendørssesongen meldes behov om utstyr inn til utstyrsansvarlig i Kolstad. Hvert lag får sitt eget ballnett. Du må selv melde fra om antall baller ditt lag har behov for, du kan få et antall baller som utgjør 2/3 av antall spillere i treningsgruppen din.

   

  Ballene skal merkes med fødselsåret til dine spillere og kjennetegn for kjønn.

  For eksempel ’G00’ som betyr Gutter født 2000 eller ’J99’            som betyr Jenter født 1999.

  Laget er ansvarlig for svinn av baller. 

   

  Vester og kjegler får laget utdelt ved å melde inn behov til utstyrsansvarlig i Kolstad.

   

  Dersom baller, drakter eller annet utstyr forsvinner i løpet av sesongen vil denne verdien trekkes fra neste sesongs turneringsstøtte som gis hvert lag av klubben.     

   


  VOKSENROLLEN

   

  Konkrete forventninger til voksne i barnefotballen i Kolstad Fotball:

  Voksne er de som setter standarden for hvordan barna oppfører seg. ’Barn gjør det voksne gjør, barn sier det voksne sier’. Vi skal ha voksne i Kolstad Fotball som er bevisste på språkbruk, atferd på trening, kamp og som dermed blir ’endringsagenter’ ovenfor barna.

   

  Forventninger til alle voksne i og rundt et lag, inkludert foreldre:

   

  Til egne spillere:       

 • Gi ros!

 • Oppmuntrer alle når det går dårlig

 • Engasjert på en positiv måte

 • Er tydelige og setter grenser. Når grensene brytes forklarer vi vedkommende hva som er rett og hvordan man gjør det riktig.

   

  Til motstandere:

 • Vi er ALDRI negative til våre motstandere

 • Oppsøker alltid motstanderens trener før kampen, ønsker de velkommen og overleverer skriv med offisiell informasjon fra Kolstad Fotball.

   

  Til dommere:

 • Vi kjefter aldri eller sier noe negativt til dommeren – UANSETT.

 • Før kampen prater ansvarlig for laget med dommeren og forteller ham at det er han som bestemmer, anbefal ham å forklare til spillerne hva de gjør feil (for eksempel ved et innkast) og la de prøve igjen.

 • Forsikrer oss om at dommeren tar ansvar for å gjennomføre Fair Play – hilsen før og etter kampen.

   

   

   

             

   

   

   

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift