Kolstad Fotball

Sportsplan Ungdomsfotball 13-19 år

Sportsplan Ungdomsfotball 13-19 år

 

Sportsplan Ungdomsfotballen 13-19 år

 

Ungdomsfotballen (13-19 år)

 

Generelle mål

 • Alle skal ha det artig og føle seg inkludert

 • Alle spillere skal forplikte seg til en holdningskontrakt

 • Sportslig utvalg tilsetter trenerne i ungdomsfotballen

 • Alle trenere skal delta på trenerforum

 • Alle trenere skal bli nøye innført i denne sportsplanen, og plikter å følge denne

 • Sportsplanen implementeres via trenerforum og trenerskole. I tillegg er den tilgjengelig for alle på hjemmesiden.

 • Trenere skal oppfordres til å gjennomføre eksterne kurs

 • Klubben skal markedsføre offisielt Puma/Kolstadutstyr, og støtteapparatet skal oppfordre til å bruke dette i kamp- og treningssituasjon

 • Spillerne oppfordres til å drive uorganisert fotball på fritiden

 • Klubben skal gi interesserte spillere muligheten til å bli dommere.

 • Klubben skal aktivt rekruttere egne spillere til trenerjobber og gi dem tilstrekkelig oppfølging

 • Klubben skal ha gode tilbud til alle ungdommer som spiller fotball mest av sosiale grunner.

 • Klubben skal legge til rette så det er mulig å utvikle seg til å bli toppspiller på Kolstad Fotball.

   

  Spillestil

   

 • Kolstad Fotball skal spille offensiv fotball – målet er til enhver tid å score

 • Vi skal alltid forsøke å ”styre” spillet og om nødvendig bruke mange trekk i laget for å skape gjennombrudd

 • Mot etablert forsvar skal lagene fortrinnsvis sette i gang kort fra egen keeper.

 • Kolstadspillere skal tørre å ta vare på ballen og tenke konstruktivt også i pressede situasjoner

 • Den defensive organiseringen skal være basert på prinsipper for soneforsvar med tidlig gjenvinning (omstilling) så høyt på banen som mulig

 • Resultatet i den enkelte kamp skal alltid være underordnet glede og utvikling

   

  Keepere

  Keeperen den mest særegne rollen på banen, og vi vil derfor prøve å legge spesielt til rette for våre keepere. I løpet av barnefotballen vil de fleste som spiller i mål, ha valgt å spesialisere seg som keepere. Vi ønsker å skape et godt keepermiljø som strekker seg på tvers av lagene. Kolstad ønsker å ha egne trenere som har keepere på tvers av lagene som sitt ansvarsområde. De vil både ha egne treninger for disse spillerne, samt følge opp spillerne i sine «vanlige» treninger og kamper.

   

  Jenter/Gutter 13-14 år (7’er, 9`er og 11`er)

   

  Forståelse

   

  Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen

   

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.

 • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste.

 • Noen har kraftig lengdevekst.

 • Spillerne blir prestasjonsbevisste.

 • Motorikken er i god utvikling.

 • Holdninger blir lett skapt.

 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling.

 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme.

 • Kreativiteten er i god utvikling.

 • Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte.

   

  Mål for aldersgruppa

   

 • Raskt etablere et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet.

 • Nivået og motivasjonen på kullet vil avgjøre hvilken divisjon de skal meldes på.

 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper.

   

  Slik skal det organiseres

   

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller

 • Hele kullettil å kjøpe Kolstadtreningstøy gjennom klubben.

 • Treningsgruppe 13 år – Aktivitetsnivå: 3-4 aktiviteter i uken januar - oktober

 • Treningsgruppe 14 år - Aktivitetsnivå: 2-3 aktiviteter i uken januar - oktober

   

   

  Trenerens hverdag

 • Treneren skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen

 • Alle friske spillere som er tatt med til kamp skal få spilletid.

   

  Hvis det er flere lag i årsklassen gjelder dette ikke for førstelaget.

 • Treneren skal følge opp forfalls-, trenings- og oppmøtedisiplin.

 • Treneren skal gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile

 • Treningsøkten skal ha klart definerte læringsmål, og coachingen skal fokuseres på dette.

 • Treneren skal oppmuntre til egentrening på fritiden.

 • Treneren skal gjennomføre en personlig samtale med hver spiller.

 • Adm er behjelpelig med en mal for spillersamtale.

 • Fokuset bør være på spillerens egne synspunkter på trivsel og egen ferdighetsutvikling.

 • Spillerens utvikling går foran lagenes interesser i forhold til hospitering

 • Treneren skal sende inn årsrapport-/beretning etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Denne malen fås ved henvendelse daglig leder

 • Trenere skal stille i tildelt treningsutstyr.

 • Skal være jevnlig dialog med Ungdom og sportslig leder.

 • Klubb og sportslig leder kan bryte inn mot trenere som ikke passer inn i klubbens profil angitt av denne planen Treneren skal møte opp på trenerforum.

 • Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter.

   

  Supplementære tilbud

   

 • Morgendagens Brattbakk

 • Keepertrening

   

  ”Kolstadspilleren”

  Spillerne skal forstå individets oppgaver for å få laget til å fungere – på og utenfor banen. Gjennom dette skal de også videreutvikle bevisstheten i forhold sin deltagelse i Kolstad Fotball. Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. Den taktiske treningen skal likevel vies en større del av treningen enn i barnefotballen. Man ønsker å skape en interesse hos spillerne for de taktiske aspektene ved spillet. De relasjonelle offensive ferdighetene skal fortsatt ha første prioritet i treningen. Den strukturelle offensive ferdighetsdimensjonen bringes på banen i tillegg til trening på individuelle-, relasjonelle- og strukturelle defensive ferdigheter.

   

  Spillerne skal utvikle en stor forståelse for balanseprinsippets betydning for både det defensive og offensive spillet.

   

  Hva skal læres?

   

  Holdninger

   

 • Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp med Kolstad treningsutstyr, fotballsko, leggskinn og restitusjonsmat/drikke.

 • Spilleren skal melde forfall til trener i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp.

 • Treneren skal sørge for at spillerne forstår viktigheten melding om forfall.

 • Toleranse for andres- og egne feil. Ikke kjefting.

 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere.

 • Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr – eget og lagets.

 • Spillerne skal rullere på å ha ansvar for lagets utstyr.

 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen.

 • Spillerne bør utvikle forståelse for hva som kreves dersom man ønsker spill på øverste nivå.

   

  Individuelle ferdigheter

 • < >

  Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening.

 • Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball.

 • Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk.

 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverføring, stepover, oversteg.

 • Drible- og skjermeferdighet.

 • Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler.

 • Pasninger – innside, utside, vrist.

 • Innlegg.

 • Heading – til medspiller, på mål.

 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley.

 • Førsteforsvarerferdighet.

   

  Taktiske ferdigheter

 • Bevegelse.

 • For å skape rom (dybde, bredde).

 • For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt).

 • Motsatte bevegelser.

 • Påfølgende/samtidige bevegelser.

 • Forståelse for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker).

   

   

 • Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg.

 • Men la spillerne gjøre egne valg!

 • Skape og utnytte 2 mot 1 offensivt.

 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?

 • Kroppsposisjon før mottak.

 • Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle.

 • 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet.

 • Bevissthet i forhold til presshøyde.

   

  Hvordan skal det læres?

 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.

 • En treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.

 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger.

 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper.

 • Sett pasningstreningen i en sammenheng.

 • I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) Bruk faste øvelser som spillerne blir kjent med.

 • I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp.

 • Inkludert i possessionspill eller andre spillevarianter.

 • Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng.

 • Smålagsspill med maks 5 mot 5 utespillere bør dominere spilldelen av treningene.

 • Spill på større bane med flere spillere brukes kun for å påvirke de taktiskemomentene som kommer klarest frem i en kamplik setting. Dette bør likevel bare gjøres en sjelden gang, da man kan benytte kamper til å øve disse momentene .

   

 • Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis.

 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere!

 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.

 •  

   

  Jenter/Gutter 15-16 år (9`er og 11`er)

  Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen

 • Ekstrem vekstperiode.

 • Sterke sosiale behov.

 • Gutter utvikler større muskulatur enn jentene.

 • Sterk vekst av kretsløpsorganene.

 • Kreativitet i sterk utvikling.

 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling.

 • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling.

 • Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, sjenert, tøff utad, aggressiv.

   

  Mål for aldersgruppa

   

 • Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet.

 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper

 • Etablere bånd mot A- laget/juniorlaget

 • Dette skal benyttes som et referansepunkt for spillere

 • Aktiv hospitering til eldre alderstrinn

 • Kartlegge og registrere potensielle treneremner. Tilstrebe å benytte disse i barne- og ungdomsfotballen

   

  Slik skal det organiseres

   

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 5`er baller

 • Alle spillerne på kullet skal ha mulighetene til å kjøpe seg Kolstad treningstøy gjennom klubben.

 • Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant av hver sesong.

 • Hele kullet skal reise på minst én cup sammen

 • Eventuelle sommer- og sesongavslutninger skal være felles for hele kullet.

 • Treningsgruppe 1 – Aktivitetsnivå: 4-5 aktiviteter i uken januar-oktober

 • Treningsgruppe 2 - Aktivitetsnivå: 3-4 aktiviteter i uken januar-oktober

   

  Trenerens hverdag

 • Treneren skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen

   

   

 • Alle friske spillere som er tatt med til kamp skal få spilletid

 • Hvis det er flere lag i aldersgruppen gjelder dette ikke for førstelaget. Her prioriterer trenerne.

 • Det skal være flyt mellom treningsgruppene. Det vil som regel være et gitt antall spillere i en gråsone, som skal kunne variere hvilken gruppe de trener med.

 • Treneren skal følge opp forfalls-, trenings- og oppmøtedisiplin

 • Treneren skal gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile

 • Treningsøkten skal ha klart definerte læringsmål, og coachingen skal fokuseres på dette

 • Treneren skal oppmuntre til egentrening på fritiden

 • Treneren skal gjennomføre en personlig samtale med hver spiller

 • Fokuset bør være på spillerens egne synspunkter på trivsel og egen ferdighetsutvikling

 • Spillerens utvikling går foran lagenes interesser i forhold til hospiterin

 • Treneren kan opprette et spillerutvalg som bindeledd mellom spillergruppen og trener

 • Treneren skal sende inn årsrapport-/beretning etter hver sesong. Frist er utgangen av oktober hver høst. Denne malen fås ved henvendelse daglig leder

 • Trenere skal stille i tildelt treningsutstyr.

 • Skal være jevnlig dialog med trenerkoordinator og sportslig leder

 • Klubb og sportslig leder kan bryte inn mot trenere som ikke passer inn i klubbens profil angitt av denne planen

 • Treneren skal møte opp på trenerforum.

   

  Supplementære tilbud

 • Keepertrening

 • Morgendagens Brattbakk

   

  ”Kolstadsspilleren”

  Spillerne bør nå begynne å ta ansvar for sin egen utvikling. Treneren bør la spillerne ha innflytelse på opplegget. Teknisk trening skal fortsatt ha svært høy

   

  prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom i barnefotballen. I løpet av disse årene skal spillerne ha automatisert samtlige teknikker som Kolstad Fotball ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske.

  Spillerne skal ikke introduseres for særlig mange nye taktiske temaer. De taktiske ferdighetene skal i stor grad videreutvikles fra læringen i forrige aldersgruppe (se tilsvarende avsnitt i 13-14 år for nærmere beskrivelse). I løpet av disse årene skal spillerne ha forståelse for alle taktiske ferdigheter som Kolstad Fotball ønsker at sine A-lagsspillere skal beherske.

   

  Hva skal læres?

  Holdninger

 • Spilleren skal møte i god tid på trening og kamp med Kolstad treningstøy, fotballsko, leggskinn og restitusjonsmat/drikke

 • Spilleren skal melde forfall til trener i god tid dersom man ikke kan møte til trening eller kamp

 • Treneren skal sørge for at spillerne forstår viktigheten av nevnte punkt

 • Toleranse for andres- og egne feil. Ikke kjefting

 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere

 • Spillerne skal ha ansvarsfølelse ovenfor utstyr – eget og lagets

 • Spillerne skal rullere på å ha ansvar for lagets utstyr

 • Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treningen

 • Det skal vises fleksibilitet ovenfor andre idretter.

   

  Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse

 • Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening

 • Utholdenhetstrening implisitt i øvelser med ball

 • Ballmestring – økte krav til frekvens og blikk

 • Vendinger – innside, utside, såle, Cruyff

 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverføring, stepover, oversteg

 • Drible- og skjermeferdighet

 • Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler

 • Pasninger – innside, utside, halvtliggende vrist høy/lav

 • Innlegg

 • Heading – til medspiller, på mål

 • Skudd – vrist, innside, halvsprett, 1. touch, volley

 • 1. forsvarerferdighet

   

  Taktiske ferdigheter

 • Bevegelse

 • For å skape rom (dybde, bredde)

 • For å få ball (i støtte, feilvendt, halvvendt, rettvendt)

 • Motsatte bevegelser

 • Påfølgende/samtidige bevegelser

 • Forståelsen for breddeprinsippets betydning for muligheten for gjennombrudd på rettvendt spiller (”vinkel” mellom ballfører og ballmottaker)

   

 • Ballførers handlingsvalg: Når og hvordan drible, sentre og skyte? Forståelse for balanseprinsippets betydning for handlingsvalg. Men la spillerne gjøre egne valg!

 • Skape og utnytte 2 mot 1

 • Orientering uten ball – hvilke muligheter åpner seg?

 • Kroppsposisjon før mottak

 • Enkel, men bevisst spillestil i kamp – spillerne må få noen klare oppgaver i hver rolle

 • 1.-, 2.- og 3.- forsvarerferdighet, forståelse for balanseprinsippet

 • Bevissthet i forhold til presshøyde

   

  Hvordan skal det læres?

 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne. En treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.

 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller på de fleste treninger

 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper

 • Sett pasningstreningen i en sammenheng

 • I pasningsøvelser (relativt enkle, der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen) Bruk faste øvelser som spillerne blir kjent med.

 • I pasningsøvelser som er funksjonelle i fht spillemønster i kamp

 • Inkludert i posisjonsspill eller andre spillvarianter.

 • Sett også mye av innleggs-, og avslutningstreningen i en sammenheng

 • Smålagsspill med maks 5 mot 5 utespillere bør fortsatt ha høy prioritet i treningsopplegget. Likevel bør man bruke mer tid på spill på større baner med flere spillere. Dette er viktig for at spillerne får trent ferdighetene sine under høy funksjonalitet, og man får fokusert på de taktiske læringsmomentene.

 • Det meste av taktisk påvirkning bør skje visuelt. Frys spillet og vis

 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere!

 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.

   

   

   

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift