Kolstad Fotball

Instrukser og rollebeskrivelser.

Instrukser og rollebeskrivelser.

Funksjonsbeskrivelser/Rolleinstrukser for Styret

Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Sørge for forsvarlig organisering av Kolstad Fotball

 • Holde seg orientert om Kolstad Fotballs økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll.

 • I nødvendig utstrekning fastsette mål og planer for Kolstad Fotball .

 • Føre tilsyn med den daglige ledelse

 • At det utenom klubbens årsmøte gjennomføres minimum 8 styremøter i løpet av et år

 • Oppfølging av vedtak gjort på årsmøtet

 • Gjennomføring av styrevedtak

 • Utarbeide og gjennomføre års- hjul/plan

 • Representere Kolstad Fotball utad

 • Nedsette komiteer/grupper og utvalg når det ansees nødvendig

 • Utpeke representanter til TFK/NFF til kretsting og forbundsting

 • Styret skal årlig revidere styreinstruksen i forkant av årsmøtet

 

Styreleder

 • Ansvar for Kolstad Fotballs totale virksomhet og drift

 • Hovedansvarlig for kontakt mot krets og forbund.

 • Ansvar for administrasjonen, herunder de ansattes arbeidshverdag mv.

 • Ansvar for kontraktsforhandlinger med ansatte (administrasjon og trenere mv)

 • Forvisse seg om at styrets funksjoner fungerer tilfredsstillende, i samarbeid med nestleder.

 • Skal styre og samarbeide kontakt med media.

Ansvar.

 • Lede styremøter og følge opp prioriterte saker.

 • I samråd med adm. sette opp sakslister for styremøter og sende innkallinger til møtene.

 • Ansvar for utarbeidelse av årshjul sammen med adm.

 • Ansvar i samråd med adm. for forberedelse til Kolstad Fotball sitt årsmøte.

 

Nestleder

 • Skal representere leder i hans /hennes fravær.

 • Støtte opp om leders oppgaver/ansvarsområder.

 

Kasserer/økonomiansvarlig.

 • Ansvar for etablering av budsjett(er) i samarbeid med klubbens øvrige funksjoner, samt kontroll og oppfølging av disse.

 • Ansvar for rapportering til Norges Fotballforbund mv

 • Ansvar for kontakt/oppfølging av regnskapsfører/revisor.

Utvikling.

Kolstad Fotballs styre kan i fremtiden utvides med nye funksjoner dersom man ser det som ønskelig og/eller nødvendig. Man kan også redusere antallet styremedlemmer dersom det ikke er behov eller nødvendig med et styre på størrelse med dagens antall.

 

Kommunikasjon.

Styrets leder er ansvarlig for klubbens mediestrategi og mediehåndtering i saker som omhandler klubben. Utarbeidelse og oppfølging av kommunikasjonsplaner lages i samråd med styret og administrasjon.

Administrasjon og utpekte styremedlemmer er ansvarlig for oppdatering av klubbens hjemmeside. Disse er i tillegg ansvarlig for klubbens aktiviteter i sosiale medier, som Facebook, Twitter m.fl.

 

Kolstad Fotball
Besøksadresse: Blisterhaugvegen 14, 7078 Saupstad, Postadresse: Postboks 9702, 7478 Trondheim
Mailadresse: post@kolstad-fotball.no, Telefon: 72584020, telefaks: 72584012
Bankkonto: 4200.01.95795, org.nr: 981226348 MVA

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift